ברוכים הבאים לחנות של אספון
1. כללי
אתר המכירות (להלן: "האתר") של אספון ,הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר הוא בבעלות של אספון .
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
אנא קרא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אספון.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות הזמנת מוצרים.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "לקוח") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם . רכישה באתר משמעותה רכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני.
2. מי יכול להשתתף ברכישת מוצרים מהאתר?
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
(ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
(ה) אספון תהא רשאית לאסור שימוש באתר ו/או רכישת מוצרייה ע"י חסימת המשתמש אם וכאשר:
עסקינן במשתמש אשר ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר את תנאי התקנון
ו/או מסר פרטים שגויים במכוון ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל ע"מ לפגוע בפעילות אספון.
(3) המידע אותו הינך נדרש לספק לצורך ביצוע העיסקה כגון: שם,כתובת,דוא"ל וכו' ישמש רק לצרכי אספון
לעיסקה הספציפית וזו לא תעשה בו כל שימוש אחר ללא הרשאתך.
*הסחורה הינה בבעלות אספון עד לקבלת התמורה המלאה בידה.

3. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.


4. אספקת המוצרים והתשלום

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי,
החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר כוללים דמי משלוח ומע"מ.
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 4ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה אספון זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא ביקש כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של אספון בתוך 4 ימים ממועד הפניה, תהיה אספון זכאית לבטל את ההזמנה בצורה חד צדדית.
אספון תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הזמנת המוצר.
אספון מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון.
המוצרים השונים המוצעים למכירה מצויים בד"כ במלאי, ע"ז במידה שבמהלך רכישת המוצר באתר יימצא חוסר במלאי תשלח הודעה מתאימה וללקוח לא תהא כל טענה או תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא
כלפי אספון בגין העדר המלאי כולל ולא רק בגין ציפייה לרכישה, אובדן רווחים וכו'.

5. מדיניות משלוחים ועלויות משלוח
(א) משלוח בארץ:
1.דואר רשום - עלות המשלוח: המחירים באתר כוללים את מחיר המשלוח אלא אם כן מצוין אחרת בדף המוצר.
זמן הגעה: בדר"כ כ – 7 ימי עסקים והחבילה מגיעה לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים
(ב)הזמנים מתייחסים מרגע שליחת החבילה ליעדה.
(ג)עבור משלוח ההזמנה לחו"ל יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
(ד)במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), נוציא אספון, משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
(ה)סוג המשלוח בו משתמשת אספון הוא משלוח דואר רשום באמצעות דואר ישראל. אספון ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים אספון ו/או הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
אם ברצונך במשלוח מסוג אחר יש להודיע על כך טלפונית לאספון והתשלום יעשה בהתאם למה שהוסכם בטלפון.
אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצויינו לעיל, יהיו אספון ו/או הספקים הפוסקים הבלעדיים באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. החברה תהא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ו) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו החברה תבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הרוכש.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
מובהר בזאת כי אספון עושה כל מאמץ כדי להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים.
(ז) אספון ראשית לגבות דמי משלוח על כל המשלוח שחזר בהתראת "לא נידרש" ו/או התחיל בהליכי כשם המוצר הוחזר, לרבות גביית דמי ביטול על סך 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
(ח) רוכש מוצר יהיה רשאי לתאם איסוף עצמי בתיאום מראש מול שירות הלקוחות.
בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו ובתיאום מול שירות הלקוחות.
(ט) אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, תוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

6. אחריות
(א)אספון אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה באופן תקין בתנאים רגילים,
לתקופה הנקובה( להלן- תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/ יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בעמוד הרכישה של המוצר האחריות הינה 30 יום בלבד. תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר והכול לפי שיקול דעת אספון בלבד.
אספון לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במוצר.
לאספון לא תהא כל אחריות "יצרן" למוצרים.

7. שונות
אספון לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש מוצרים.
אספון לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי לקוחות, או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה .
אספון, שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות באגים כגון "באג 2000" שיחשבו לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית גאדג'ט אי אל להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית אספון, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
אספון שומרת על זכותה לשנות את התקנון ואת כללי ההשתתפות הללו מעת לעת.

8. שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לשרות הלקוחות של האתר.
נשמח לעזור בכל שאלה שעולה לכם בראש.

9. ביטול עסקה/מכירה
(א)מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,
תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
כדי לבטל את העסקה יש להחזיר את המוצר לחנות כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש ולקבל מהחנות את הסכום ששולם.
דמי ביטול : 5% ממחיר המוצר (כולל מחיר ההובלה אם שולם) או 100 שקלים - הנמוך מביניהם. אם חלים דמי ביטול עסקה של חברת האשראי - הם יחולו על הצרכן.
זכותו של הלקוח לבטל עסקה ולהחזיר מוצר ללא כל צורך בהצדקה מיוחדת
הזכות להחזרת המוצר על פי התקנות היא רק למוצרים שמחירם 50 שקלים או יותר
ניתן לבטל עסקה לקניית מוצר שהוזמן אך טרם סופק (אלא אם מדובר בהזמנה מיוחדת למוצר לא סטנדרטי)
ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שנמסר ללקוח בתוך 14 יום מקבלת המוצר בתנאי שלא נעשה בו שימוש והוא נמצא באריזה המקורית.
אין החזר כספי או החלפה או זיכוי כספי על מוצרים נדבקים אשר אריזתם נפתחה על ידי הלקוח לאחר קבלת המוצר.

(ב)ביטול של עסקה יעשה בכתב ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני/ישירות לכתובת המייל אשר מצויינת באתר החברה.
(ג)אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של אספון לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ד)האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ה)האמור בסעיף זה אינו בא להטיל אספון אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ו)אספון תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1)במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2)אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף
במכירה באופן תקין.
(3)במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה
באופן תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
(ז)אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית גאדג'ט אי אל לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור גאדג'ט אי אל ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
(ח) מדיניות החזרת מוצרים - עיקרי חוק הגנת הצרכן:
על הצרכן לתת הודעת ביטול בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

במקרה של ביטול העיסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ע"י אספון
תתבקש להחזיר את הנכס לאספון למקום שבו היא מנהלת את עסקיה, החזרת המוצר תעשה באריזתו
המקורית כשהוא שלם ותקין ללא פגע.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבים הפרטים שנמסרו לגביו לא תחויב בדמי ביטול
כלשהם. אם סופק לך המוצר תתבקש להעמיד את המוצר לרשות אספון במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע
על כך.

10. תנאים נוספים
(א)נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את אספון. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ב)אספון ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז אספון שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, אספון לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
(ג)פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ,תל אביב בלבד.
(ד)אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י אספון
x

#{title}

#{text}

#{price}